Mr. Nabin Kumar Yadav
Forest Officer
Head |Bijuwar Sub Division Forest Office
Contact No.:9846448523

About Us

वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगको लागि डिभिजन वन कार्यालय प्यूठान अन्तर्गत ६ वटा सव डिभिजन वन कार्यालयहरु रहेका छन्।जसमध्ये विजुवार सव डिभिजन वन कार्यालय, प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ४ विजुवारमा अवस्थित रहेको छ।यस सव डिभिजन वन कार्यालयमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी सहित ५ जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन्।यस कार्यालय अन्तर्गत 7364 हेक्टर (69.78%) वन क्षेत्र रहेको छ र 123 वटा सामुदायिक वन, 14 वटा कवुलियती वन रहेका छन् । यसको कार्यक्षेत्रहरु प्यूठान नगरपालिका र मल्लरानी गाउँपालिकाका सबै वडाहरु तथा माण्डवी गाउँपालिका वडा नं. ५ रहेको छ।यस कार्यालयले वनको संरक्षण गर्ने, वन उपभोक्ता समूहहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने, वन पैदावार उत्पादनमा सहयोग गर्ने, निजी आवादीमा रहेका जडिवुटी, गैह्काष्ठ, काठ दाउराको उपयोगमा प्राविधिक सहयोग गर्ने, राष्ट्रिय वनको वन पैदावार चोरी निकासी तथा वन्यजन्तु चोरी शिकार जस्ता क्रियाकलापहरु हुन नदिन टुर गस्ती गर्ने, घाईते वन्यजन्तुहरुको उद्धार गर्ने जस्ता कार्यका साथै नेपाल सरकारको विकास निर्माण सम्वन्धी कार्यहरु संचालन गर्दै आएको छ ।  


BIJUWAR SUB-DIVISION FOREST OFFICE STAFF

Prahalad Devkota Forester (5th)
Phone number: 9848256713
Dinesh kumar yadav Forest Guard
Phone number: 9806229913
Sarju B.K.
G.P.
Contact Number: 9869984986

Feedback

Feedback